Регистрация на ЕТ

Необходими документи и информация:
1. Копие от личната карта на едноличния търговец;
2. Трябва да сте избрали име на едноличния търговец, като към него съгласно разпоредбите на ТЗ /търговския закон/ има задължителна добавка от първото и второто или първото и третото име на лицето, което регистрира едноличния търговец;
3. Трябва да знаете седалището и адреса на управление;
4. Трябва да знаете предмета на дейност на едноличния търговец – основни дейности, с които ще се занимава търговеца;
5. Присъствие на лицето, което регистрира едноличния търговец.

Цена: 40 лв.

Безплатна регистрация - Цената се приспада от абонаментното или годишното счетоводно приключване на фирмата.

Държавна такса за регистрация на ЕТ: 35 лв.

Цената включва:

1. Изготвяне на необходимите документи, съгласно изискванията на ТЗ /търговския закон/;
2. Попълване на заявленията на Агенция по вписвания – Търговски регистър;
 

Регистрация на фирми: